FORMULARZ ZAMÓWIENIA

W przypadku innego adresu dostawy - prosimy o wpisanie go w uwagach.

* pola, które muszą zostać wypełnione

SPIS TREŚCI

 • Od Autora
 • Rozdział 1. Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy firmy
 • 1.1. Wprowadzenie
 • 1.2. Jawność sprawozdań
 • 1.3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • 1.4. Elementy sprawozdania finansowego
 • 1.5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • 1.6. Bilans
 • 1.7. Rachunek zysków i strat
 • 1.8. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • 1.9. Rachunek przepływów pieniężnych
 • 1.10. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • 1.11. Sprawozdanie z działalności jednostki
 • 1.12. Sprawozdanie w trakcie roku
 • 1.13. Porównywalność danych
 • 1.14. Polityka bilansowa
 • 1.15. Płaszczyzny rachunkowości kreatywnej
 • 1.16. Problematyka analizy sprawozdań małych firmach
 • Rozdział 2. Interpretacja bilansu
 • 2.1. Analiza wstępna bilansu
 • 2.2. Kapitał obrotowy netto
 • 2.3. Wartości niematerialne i prawne
 • 2.4. Rzeczowe aktywa trwałe
 • 2.5. Amortyzacja
 • 2.6. Inwestycje
 • 2.7. Zapasy
 • 2.8. Należności
 • 2.9. Kapitały
 • 2.10. Rezerwy
 • 2.11. Zobowiązania
 • 2.12. Rozliczenia międzyokresowe
 • 2.13. Klasyfikacja pozycji bilansowych
 • Rozdział 3. Interpretacja rachunku zysków i strat
 • Rozdział 4. Analiza wskaźnikowa
 • 4.1. Wskaźniki rentowności
 • 4.2. Wskaźniki płynności
 • 4.3. Wskaźniki zadłużenia
 • 4.4. Wskaźniki obrotowości
 • 4.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
 • 4.6. Wpływ dźwigni na działalność firmy
 • 4.7. Model Altmana
 • Rozdział 5. Analiza cash-flow
 • 5.1. Elementy rachunku przepływów pieniężnych
 • 5.2. Bilansowe środki pieniężne
 • 5.3. Interpretacja cash-flow
 • Rozdział 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • 6.1. Bilansowe kapitały własne
 • 6.2. Analiza kapitałów własnych
 • 6.3. Kapitał własny i jego zadania
 • Rozdział 7. Inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym
 • 7.1. Informacja dodatkowa
 • 7.2. Sprawozdanie z działalności jednostki
 • Aneks nr 1. Załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości
 • Aneks nr 2. Załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości
 • Aneks nr 3. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Zakończenie
 • Indeks
Więcej informacji na stronie: www.nadzorkorporacyjny.pl